Actiune: "STOP" distrugerii peisajului in Moieciu de Sus

2013 02 13 Centrul de Ecologie Montana a propus Consiliului Local Moieciu si Primariei Moieciu masuri de conservare a peisajului cultural si natural din satul Moieciu de Sus. In acest sen am dpus la Primaria Moieicu urmatoarea adresa:
 
 
 
 
 
 
Necesare sunt si actiuni de protejare si conservare cu privire la:
  1. propuneri cu privire la protectia fanetelor (vezi mai sus)
  2. propuneri cu privire la protectia pasunilor
  3. propuneri cu privire la protectia padurilor
 
Conexe acestor masuri sunt si
  1. propuneri cu privire la patrimoniului arhitectural traditional inca existent
  2. propuneri cu privire la protectia si conservarea biodiversitatii
  3. propuneri cu privire la promovarea contructiilor noi in stilul traditional montan
  4. propuneri cu privire la revigorarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale
 
Va rugam sa va informati deocamdata citind in continuare 
 
 
 
LEGE pentru ratificarea "Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000"
 
LEGE 451/2002

 

M.OF. 536 din 23 iulie 2002                                                    
                                                                                
                                  LEGE                                          
             pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului,               
                  adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000                     
                                                                                
  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.                                    
                                                                                
  Articol unic. -Se ratifica Conventia europeana a peisajului, adoptata         
la Florenta la 20 octombrie 2000.                                               
  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai      
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.   
                                                                                
                   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                             
                          VALER DORNEANU                                        
                                                                                
  Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 iunie 2002, cu res-   
pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.               
                                                                                
                    p. PRESEDINTELE SENATULUI,                                  
                          DORU IOAN TARACILA                                    
                                                                                
  Bucuresti, 8 iulie 2002.                                                      
  Nr. 451.                                                                      
                                                                                
                                                                                
                              CONVENTIA                                         
                        EUROPEANA A PEISAJULUI*)                                
                                                                                
                                PREAMBUL                                        
                                                                                
  Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii,    
denumite in continuare parti,                                                   
  considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai buna        
cooperare intre membrii sai in vederea protejarii si promovarii idealurilor si  
principiilor care constituie patrimoniul lor comun si ca acest scop este        
atins, in particular, prin acorduri in domeniul economic si social,             
preocupate sa ajunga la o dezvoltare durabila bazata pe o relatie echitabila    
si armonioasa intre necesitatile sociale, activitatile economice si med
iu,      
constatand ca peisajul participa intr-o maniera importanta la interesul         
general in ceea ce priveste domeniile: cultural, ecologic, de                   
mediu si social si ca el constituie o resursa favorabila pentru activitatea     
economica, ale carui protectie, management si amenajare corespunzatoare         
contribuie la crearea de locuri de munca,                                       
  constiente ca peisajul contribuie la formarea culturilor locale si ca acesta  
este o componenta de baza a patrimoniului natural si cultural european,         
contribuind la bunastarea umana si la consolidarea identitatii europene,        
recunoscand ca peisajul este o parte importanta a calitatii vietii pentru       
oamenii de pretutindeni: in areale urbane sau rurale, in areale degradate sau   
in cele care se prezinta intr-o stare perfecta, in spatii recunoscute ca fiind  
de o frumusete deosebita, precum si in cele obisnuite,
                          
  tinand seama ca evolutiile tehnicilor de productie agricola, silvica,         
industriala si miniera si politicile in materie de amenajare a terito-          
riului, urbanism, transport, infrastructura, turism si agrement, precum si      
schimbarile economice mondiale continua in multe cazuri sa accelereze           
transformarea peisajelor, 
dorind sa raspunda vointei publice de a se bucura de   o calitate crescuta a peisajelor si sa joace un rol activ in transformarea      
lor,                                                                            
convinse fiind ca peisajul este un element esential al bunastarii sociale si    
individuale si ca protectia, managementul si amenajarea acestuia implica        
drepturi si responsabilitati pentru fiecare
,                                    
  tinand seama de sursele legale existente la nivel international in domeniul   
protectiei si managementului patrimoniului natural si cultural, de amenajarea   
teritoriului, de autonomia locala si cooperarea transfrontiera, in special de   
Conventia privind protectia habitatelor naturale si a vietii salbatice din      
Europa (Berna, 19 septembrie 1979), Conventia privind protectia patrimoniului   
arhitectural european (Granada, 3 octombrie 1985), Conventia europeana privind  
protectia patrimoniului arhitectural european (revizuita) (La Valletta, 16      
ianuarie 1992), Conventia-cadru europeana privind cooperarea transfrontiera a   
colectivitatilor sau autoritatilor teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) si de      
protocoalele aditionale la aceasta, Carta europeana a autonomiei locale         
(Strasbourg, 15 octombrie 1985), Conventia privind diversitatea biologica       
(Rio, 5 iunie 1992), Conventia privind protectia patrimoniului mondial          
cultural si natural (Paris, 16 noiembrie 1972) si de Conventia privind accesul  
la informatie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la       
justitie pe probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998),                          
  recunoscand ca diversitatea si calitatea peisajelor europene constituie o     
resursa comuna pentru protectia, managementul si amenajarea carora este         
necesara cooperarea,                                                            
  dorind sa instituie un instrument nou, consacrat in mod exclusiv protectiei,  
managementului si amenajarii tuturor peisajelor europene,                       
                                                                                
  au cazut de acord asupra urmatoarelor:                                        
                                                                                
                              CAPITOLUL I                                       
                           Prevederi generale                                   
                                                                                
                               ARTICOLUL 1                                      
                                Definitii                                       
  In sensul prezentei conventii, termenii de mai jos au urmatoarele             
semnificatii:                                                                   
  a) peisajul desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre        
populatie, al carui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii          
factorilor naturali si/sau umani;                                               
  b) politica peisajului este o expresie prin care autoritatile publice         
competente desemneaza principii generale, strategii si linii directoare         
care permit adoptarea de masuri specifice care au ca scop protectia,            
managementul si amenajarea peisajului;                                          
  c) obiectiv de calitate peisajera desemneaza formularea de catre              
autoritatile publice competente, pentru un anumit peisaj, a aspiratiilor        
populatiilor cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de       
viata;                                                                          
  d)  protectia peisajului cuprinde actiunile de conservare si mentinere a      
aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin   
valoarea sa patrimoniala derivata din configuratia naturala si/sau de           
interventia umana;                                                              
  e) managementul peisajelor cuprinde actiunile vizand, intr-o perspectiva de   
dezvoltare durabila, intretinerea peisajului in scopul directionarii si         
armonizarii transformarilor induse de evolutiile sociale, economice si de       
mediu;                                                                          
  f) amenajarea peisajului reprezinta actiunile cu caracter de perspectiva ce   
au ca scop dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje.                     
                                                                                
                              ARTICOLUL 2                                       
                            Arie de aplicare                                    
                                                                                
  Subiect al prevederilor art. 15, aceasta conventie se aplica pentru intregul  
teritoriu al partilor si acopera areale naturale, rurale, urbane si suburbane.  
Sunt incluse suprafete terestre, ape interioare si areale marine. Se refera la  
peisaje care pot fi considerate deosebite, precum si la peisaje obisnuite sau   
degradate.                                                                      
                                                                                
                                ARTICOLUL 3                                     
                                 Obiective                                      
                                                                                
  Obiectivele prezentei conventii sunt: promovarea protectiei peisajelor,       
managementul si amenajarea acestora si organizarea cooperarii europene in       
acest domeniu.
                                                                  
                                                                                
                          CAPITOLUL II                                          
                         Masuri nationale                                       
                                                                                
                           ARTICOLUL 4                                          
                    Impartirea responsabilitatilor                              
                                                                                
  Fiecare parte va implementa prezenta conventie, in particular prevederile     
art. 5 si 6, in conformitate cu propria repartizare a competentelor, cu         
principiile constitutionale si cu reglementarile sale administrative si         
respectand principiul subsidiaritatii, tinand seama de Carta europeana a        
autonomiei locale. Fiecare parte va armoniza implementarea prezentei conventii  
prin politici proprii si fara derogari de la prevederile acesteia.              
                                                                                
                             ARTICOLUL 5                                        
                           Masuri generale                                      
                                                                                
  Fiecare parte se angajeaza:                                                   
  a) sa recunoasca juridic peisajele ca o componenta esentiala a cadrului de    
viata pentru populatie, expresie a diversitatii patrimoniului comun cultural    
si natural si fundament al identitatii acesteia;                                
  b) sa stabileasca si sa implementeze politicile peisajului care au ca scop    
protectia, managementul si amenajarea acestuia, prin adoptarea de masuri        
specifice mentionate in prezenta conventie;                                     
  c) sa stabileasca proceduri de participare pentru publicul larg, autoritati   
regionale si locale, precum si pentru alti factori interesati la definirea si   
implementarea politicilor peisajere mentionate la lit. b);                      
  d) sa integreze peisajul in politicile de amenajare a teritoriului, de        
urbanism si in cele culturale, de mediu, agricole, sociale si economice,        
precum si in alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra         
peisajului.                                                                     
__________                                                                      
  *) Traducere.                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                 ARTICOLUL 6                                    
                               Masuri specifice                                 
                                                                                
  A. Marirea gradului de constientizare                                         
  Fiecare parte se obliga sa mareasca gradul de constientizare a societatii     
civile, organizatiilor private si autoritatilor publice in ceea ce priveste     
valoarea peisajelor si rolul transformarii lor.
                                 
  B. Formare si educare                                                         
  Fiecare parte se obliga sa promoveze:                                         
  a) formarea de specialisti in cunoasterea interventiei asupra peisajelor;     
  b) programe pluridisciplinare de formare in politica, protectia,              
managementul si amenajarea peisajului, destinate profesionistilor din sectorul  
privat si public si asociatiilor interesate;                                    
  c) cursuri scolare si universitare care in cadrul disciplinelor de            
specialitate sa abordeze probleme privind valorile legate de peisaj si          
protectia, managementul si amenajarea acestuia.                                 
  C. Identificare si evaluare                                                   
  1. Mobilizand factorii interesati, conform art. 5 lit. c), si in vederea      
unei mai bune cunoasteri a peisajelor proprii, fiecare parte se angajeaza:      
  a) (i) sa identifice peisajele din ansamblul teritoriului propriu;            
  (ii) sa analizeze caracteristicile acestora, precum si dinamica si factorii   
perturbanti;                                                                    
  (iii) sa urmareasca transformarile;                                           
  b) sa evalueze peisajele astfel identificate, tinand seama de valorile        
particulare atribuite lor de catre partile interesate si de populatia           
implicata.                                                                      
  2. Aceasta identificare si procedurile de evaluare vor fi dirijate prin       
schimbul de experienta si metodologie, organizat intre parti, la nivel          
european, in conformitate cu prevederile art. 8.                                
  D. Obiective de calitate peisajera                                            
  Fiecare parte se obliga sa defineasca obiective de calitate a peisajului      
pentru peisajele identificate si evaluate, dupa consultarea publica in          
conformitate cu art. 5 lit. c).                                                 
  E. Implementare                                                               
  Pentru ca politicile peisajului sa aiba efect fiecare parte se obliga sa      
introduca instrumente care au ca scop protectia, managementul si/sau            
amenajarea peisajului.                                                          
                                                                                
                                 CAPITOLUL III                                  
                              Cooperare europeana                               
                                                                                
                                 ARTICOLUL 7                                    
                     Politici si programe internationale                        
                                                                                
  Partile se obliga sa coopereze in vederea introducerii dimensiunii peisajere  
in programele si politicile internationale si sa recomande ca, acolo unde este  
cazul, consideratiile referitoare la peisaj sa fie incluse.                     
                                                                                
                                 ARTICOLUL 8                                    
                 Asistenta mutuala si schimb de informatii                      
                                                                                
  Partile se obliga sa coopereze pentru intarirea eficacitatii masurilor luate  
in conformitate cu prevederile prezentei conventii si, in special:              
  a) sa ofere asistenta tehnica si stiintifica mutuala, prin acumulare si       
schimb de experienta si de lucrari de cercetare stiintifica in materie de       
peisaj;                                                                         
  b) sa promoveze schimbul de specialisti in probleme privind peisajul, in      
special pentru informare si instruire;                                          
  c) sa schimbe informatii asupra tuturor problemelor acoperite de prevederile  
prezentei conventii.                                                            
                                                                                
                           ARTICOLUL 9                                          
                       Peisaje transfrontiere                                   
                                                                                
  Partile trebuie sa incurajeze cooperarea transfrontiera la nivel local si     
regional si ori de cate ori este necesar sa pregateasca si sa implementeze      
programe comune de punere in valoare a peisajului.                              
                                                                                
                          ARTICOLUL 10                                          
              Monitorizarea implementarii conventiei                            
                                                                                
  1. Comitetele de experti competenti existenti, stabiliti la art. 17 din       
Statutul Consiliului Europei, sunt insarcinate de catre Comitetul de Ministri   
al Consiliului Europei sa fie responsabile cu monitorizarea implementarii       
conventiei.                                                                     
  2. Dupa fiecare reuniune a Comitetului de Experti secretarul general al       
Consiliului Europei va transmite Comitetului de Ministri un raport asupra       
lucrarilor si functionarii conventiei.                                          
  3. Comitetele de experti propun Comitetului de Ministri criteriile de         
atribuire si de reglementare privind acordarea unui premiu al peisajului de     
catre Consiliul Europei.                                                        
                                                                                
                             ARTICOLUL 11                                       
        Premiul peisajului acordat de catre Consiliul Europei                   
                                                                                
  1. Premiul peisajului acordat de catre Consiliul Europei este o distinctie    
care poate fi atribuita autoritatilor locale si regionale si gruparilor lor     
care, in cadrul politicilor peisajere ale unei parti la prezenta conventie, au  
pus in practica politici sau masuri de protectie, management si/sau amenajare   
a peisajelor, care s-au dovedit a avea efect de lunga durata si astfel au       
putut servi ca exemplu pentru alte autoritati teritoriale in Europa. Aceasta    
distinctie poate fi, de asemenea, conferita organizatiilor neguvernamentale     
care au avut contributii particulare remarcabile la protectia, managementul     
sau amenajarea peisajului.                                                      
  2. Cadidaturile pentru premiul peisajului acordat de Consiliul Europei vor    
fi transmise comitetelor de experti mentionate la art. 10 de catre parti.       
Autoritatile transfrontiere locale si regionale si alte grupari ale             
autoritatii locale si regionale interesate pot fi candidate ale unui            
management comun al peisajului in cauza.                                        
  3. La propunerea comitetelor de experti mentionate la art. 10 Comitetul de    
Ministri trebuie sa defineasca si sa publice criteriile pentru atribuirea       
premiului peisajului de catre Consiliul Europei, sa adopte regulamentul si sa   
decerneze premiul.                                                              
  4. Atribuirea premiului peisajului de catre Consiliul Europei are ca scop     
incurajarea celor care il primesc pentru a asigura protectia, managementul si   
amenajarea durabila a peisajelor la care se face referire.                      
                                                                                
                                 CAPITOLUL IV                                   
                                 Clauze finale                                  
                                                                                
                                ARTICOLUL 12                                    
                          Relatia cu alte instrumente                           
                                                                                
  Prevederile prezentei conventii nu vor prejudicia prevederile mai stricte     
privind protectia, managementul si amenajarea peisajului, continute in alte     
instrumente legale nationale sau internationale, existente sau care vor intra   
in vigoare.                                                                     
                                                                                
                               ARTICOLUL 13                                     
                 Semnarea, ratificarea, intrarea in vigoare                     
                                                                                
  1. Prezenta conventie este deschisa semnarii pentru statele membre ale        
Consiliului Europei. Ea va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii.     
Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la            
secretarul general al Consiliului Europei.                                      
  2. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii   
unei perioade de 3 luni de la data la care 10 state membre ale Consiliului      
Europei si-au exprimat consensul de a adera la aceasta in conformitate cu       
prevederile paragrafului precedent.                                             
  3. Pentru toti semnatarii care isi vor exprima ulterior consimtamantul de a   
adera la prezenta conventie, aceasta va intra in vigoare in prima zi a lunii    
care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii             
instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.                           
                                                                                
                                 ARTICOLUL 14                                   
                                    Aderarea                                    
                                                                                
  1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii Comitetul de Ministri al    
Consiliului Europei va putea invita Comunitatea Europeana si oricare alt stat   
european care nu este membru al Consiliului Europei sa adere la aceasta, prin   
decizia majoritatii, asa cum este prevazut la art. 20 din Statutul Consiliului  
Europei, si prin vot unanim al statelor parti cu drept de semnatura din         
Comitetul de Ministri.                                                          
  2. Pentru oricare stat care adera sau pentru Comunitatea Europeana, in caz    
de aderare, prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care     
urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care s-a facut          
depunerea instrumentului de aderare pe langa secretarul general al Consiliului  
Europei.                                                                        
                                                                                
                               ARTICOLUL 15                                     
                          Aplicarea in teritoriu                                
                                                                                
  1. Orice stat sau Comunitatea Europeana poate, in momentul semnarii sau cand  
isi depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa      
specifice teritoriul sau teritoriile carora li se va aplica prezenta            
conventie.                                                                      
  2. Orice parte poate la oricare data ulterioara, printr-o declaratie          
adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea      
prezentei conventii oricarui alt teritoriu specificat in declaratie.            
  Conventia va intra in vigoare pentru acel teritoriu in prima zi care urmeaza  
expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii declaratiei de catre      
secretarul general al Consiliului Europei.                                      
  3. Orice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente si     
privind orice teritoriu mentionat intr-o asemenea declaratie poate sa fie       
retrasa prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.   
  Retragerea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii      
unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul     
general al Consiliului Europei.
                                                 
                                                                                
                               ARTICOLUL 16                                     
                                Denuntarea                                      
                                                                                
  1. Orice parte poate sa denunte oricand prezenta conventie prin notificare    
adresata secretarului general al Consiliului Europei.                           
  2. Denuntarea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii   
unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul     
general al Consiliului Europei.                                                 
                                                                                
                             ARTICOLUL 17                                       
                              Amendamente                                       
                                                                                
  1. Orice parte sau comitetele de experti mentionate la art. 10 pot propune    
amendamente la prezenta conventie.                                              
  2. Orice propunere de amendament va fi inaintata secretarului general al      
Consiliului Europei, care o va comunica statelor membre ale Consiliului         
Europei, celorlalte parti si oricarui stat european nou membru al Consiliului   
Europei care a fost invitat sa adere la aceasta conventie in conformitate cu    
prevederile art. 14.                                                            
  3. Orice propunere de amendament este examinata de comitetele de experti      
mentionate la art. 10, care supun textul adoptat majoritatii de trei patrimi    
din numarul reprezentantilor partilor Comitetului de Ministri, pentru           
adoptare. Dupa adoptarea sa de catre Comitetul de Ministri cu majoritatea       
prevazuta la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei si cu             
unanimitatea reprezentantilor statelor parti care au dreptul de a-si exercita   
activitatea in Comitetul de Ministri, textul va fi transmis partilor pentru     
acceptare.                                                                      
  4. Orice amendament care va intra in vigoare dupa acceptarea lui de catre     
parti in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la  
data la care 3 dintre statele membre ale Consiliului Europei au informat        
secretarul general despre acceptarea sa. Pentru celelalte parti care l-au       
acceptat ulterior acest amendament va intra in vigoare in prima zi a lunii      
care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care partea        
respectiva l-a informat pe secretarul general al Consiliului Europei despre     
acceptarea sa.                                                                  
                                                                                
                                ARTICOLUL 18                                    
                                 Notificari                                     
                                                                                
  Secretarul general al Consiliului Europei va instiinta statele membre ale     
Consiliului Europei, orice stat sau Comunitatea Europeana, care a aderat la     
aceasta conventie, privind:                                                     
  a) orice semnatura;                                                           
  b) depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau       
aderare;                                                                        
  c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii in conformitate cu  
art. 13, 14 si 15;                                                              
  d) orice declaratie facuta in virtutea art. 15;                               
  e) orice denuntare facuta in virtutea art. 16;                                
  f) orice propunere de amendare, orice amendament adoptat conform art. 17 si   
data la care intra in vigoare;                                                  
  g) orice alt act, notificare, informare sau comunicare referitoare la         
prezenta conventie.                                                             
  Pentru conformitate subsemnatii autorizati in acest scop au semnat prezenta   
conventie.                                                                      
  Intocmita la Florenta la 20 octombrie 2000, in limbile engleza si franceza,   
ambele texte fiind egal autentice, intr-un singur exemplar care va fi pastrat   
in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va   
transmite copii legalizate fiecarui stat membru al Consiliului Europei si       
fiecarui stat sau Comunitatii Europene, invitate sa adere la prezenta           
conventie.                                                                      
                                                                                
 
 
 
 
Comments