Studiu fezabilitate APA si CANAL la Moieciu de Sus

LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

ŞI RETELE CANALIZARE COMUNA MOIECIU(SATUL MOIECIU

DE SUS,  JONCTIUNEA CU RETELELE PREVAZUTE IN MASTER

PLANUL REGIONAL PENTRU SATELE MOIECIU DE JOS SI CHEIA.

                                                                                                              

STUDIU DE FEZABILITATE

 

PARTEA A II -A

"RETEA CANALIZARE LOCALITATEA MOIECIU DE SUS, COMUNA MOIECIU, JUDEŢUL BRAŞOV"

 

         CAPITOLUL A. PIESE SCRISE

         (1) DATE GENERALE

 

1.     Denumirea obiectivului de investiţii

 

LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI RETELE CANALIZARE COMUNA MOIECIU(SATUL MOIECIU DE SUS, JONCTIUNEA CU RETELELE PREVAZUTE IN MASTER PLANUL REGIONAL PENTRU SATELE MOIECIU DE JOS SI CHEIA.

 

2. Amplasamentul (judeţul, localitate, strada, numărul)

                   Amplasament:

Ţara:          România,

Regiune:     Centru,

Judeţ:                  Braşov,

Comuna:    Moieciu,

         3. Titularul investiţiei

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOIECIU, JUDEŢUL BRAŞOV

 

              4. Beneficiarul investiţiei

 

                   COMUNA MOIECIU, JUDEŢUL BRAŞOV

 

              5. Elaboratorul studiului

 

S.C. “VT CONSULTING” S.R.L. Bucureşti, sector 4

J 40-13300/2004, cod fiscal RO 16689700, 0318161581

 

 

 

(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 

1.     Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

         În prezent comuna nu beneficiază de nici o structură tehnico-edilitară, reprezentată de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă şi sistem de gospodărire a apelor uzate.Din perspectiva consumurilor de apă actuale, dar şi prin corelarea cu cantitatea resurselor existente, managementul calităţii apelor reprezintă o componentă principală a managementului factorilor de mediu şi o condiţie absolut esenţială pentru a asigura dezvoltarea durabilă a societăţii omeneşti, datorită atât aspectelor legate de tratarea apelor, cât şi a celor privind generarea şi posibilităţile de epurare a apelor uzate, ape care, prin deversarea ulterioară, au un impact negativ asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.     

În acest context, realizarea unei reţele de canalizare ape menajere şi a unei staţii de epurare  care să conducă la reducerea poluării, capătă o importanţă primordială pentru protecţia sănătăţii şi bunăstarea populaţiei.

   

         Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului : COMUNA MOIECIU, reprezentata prin UIP (unitatea de implementare a proiectului) este formată din :

         1. reprezentant legal al proiectului : Primar Clinciu Niculaie

         2. reprezentant tehnic al proiectului :

 

2.     Descrierea investiţiei

 

a)    Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

 

Analiza potenţialului comunităţii, materializată în lucrarea "Program de dezvoltare durabilă a comunei Moieciu, judeţul Braşov în perioada 2007-2013", concepută prin abordarea sistemică a fiecărui domeniu de interes, formulează principalele probleme critice cu care se confruntă comunitatea locală.S-a reuşit astfel, o identificare corectă a problemelor critice cu care se confruntă comuna, relevând dintr-o perspectivă nouă şi solidă, nu doar percepţia comunităţii asupra problemelor cu care se confruntă, ci şi recomandările pe care aceasta le formulează.

Astfel, adunând toate informaţiile necesare acestei strategii, s-a conturat ca un important factor intern ce trebuie rezolvat, de maximă importanţă pentru dezvoltarea durabilă a localităţii, "Infrastructura tehnico-edilitară, accesul populaţiei şi agenţilor economici la servicii de utilitate publică".

 

Necesitatea si oportunitatea investitiei unei reţele de canalizare menajere şi implicit a unei staţii de epurare se impune din urmatoarele considerente:

 

- după realizarea sistemului de alimentare centralizat toate locuinţele vor fi alimentate cu apă potabilă prin branşamente individuale, drept consecinţă problema evacuării apelor uzate menajere va deveni foarte importantă atât privind gradul de confort, dar şi în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei;

- colectarea şi evacuarea acestor ape, printr-o reţea de canalizare, şi tratarea în instalaţii speciale de epurare, la un grad pînă la care numai sunt periculoase pentru cursul de apă(emisar), reprezintă procedeul cel mai raţional pentru evitarea tuturor inconvenientelor pe care le pot produce aceste ape.  

         - reducerea discrepanţelor dintre regiuni prin îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile publice ;

         - nivelul scăzut al investiţiilor în sectorul de gospodărire  a apei uzate, comparativ cu cerinţele de aliniere la standardele europene.

 

De asemenea prin impactul pozitiv pe care îl are realizarea acestui proiect se facilitează dezvoltarea economică a zonei şi se crează premise favorabile pentru extinderea activităţilor de valorificare a produselor animaliere specifice zonei.

  Nu în ultimul rând se rezolvă o importantă problemă de mediu prin colectarea şi epurarea apelor uzate menajere.

 

Aşadar, putem afirma faptul că, proiectul în sine reprezintă un răspuns la nevoile şi constrângerile identificate la nivelul Consiliului Local al comunei Moieciu, cu impact asupra nevoilor regionale.Implementarea acestuia va conduce astfel la diminuarea sau ameliorarea acestor constringeri.

 

         Grupul ţintă a proiectului este alcătuit din:

Ø 1141 locuitori existenţi în localitatea Moieciu de Sus;

Ø 22 agenţi economici, principalii în localitatea Moieciu de Sus;

Ø 3 Instituţii publice. 


 

 Descriere grup ţintă

 

Geografic

·   Grupul ţintă este situat în:

  • Regiune:         Centru,
  • Judeţ:              Braşov,
  • Comuna:         Moieciu,

Numeric

·   1141 locuitori existenţi în localitatea Moieciu de Sus;

·   22 Agenţi economici ;

·   3 Instituţii publice.

        

Beneficiari intermediari :

Ø Consiliul local al comunei Moieciu, în calitate de solicitant ;

Ø Compania judeţeană APA R.A. Braşov, în calitate de operator de servicii de gospodărie comunală, secţia Apă – Canal, după finalizarea obiectivelor ;

 

Beneficiari finali :

Ø Locuitorii localităţii Moieciu de sus care au posibilitatea de a se branşa la sistemul de canalizare.Potenţialii beneficiari sunt prezentaţi în lista de adeziuni, anexată la prezenta documentaţie;

Ø 40 persoane angajate în perioada de implementare a proiectului;

Ø 2 persoane angajate în perioada operaţională.

 

Proiectul deserveşte obiective de interes local : infrastructura educaţională, de sănătate, culturală şi administrativă.

         În procesul de preluare a acquis- ului comunitar, pentru sectorul  de gospodărire a apelor uzate, Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti are ca obiective:

§  Protecţia mediului de efectele negative ale evacuărilor de ape uzate orăşeneşti ;

§  Asigurarea cu sisteme de colectare a apelor uzate orăşeneşti pentru toate aglomerările cu peste 2000 l.e. şi până în 10000 l.e.

 

Directiva 91/271/CEE a fost transpusă în întregime în legislaţia românească prin H.G. nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase, amendată prin H.G. nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare ale apelor uzate.Astfel, pentru implementarea cerinţelor impuse sunt necesare investiţii în infrastructura de canalizare şi epurare a apelor uzate pentru a asigura servicii publice la calitatea cerută de Uniunea Europeană.

 

         Realizarea unei reţele de canalizare în localitatea Moieciu de sus, cu posibilitatea joncţiunii cu reţeaua prevăzută în master planul regional pentru satele Moieciu de jos şi Cheia, având ca finalitate asigurarea sănătăţii populaţiei şi protecţia mediului va conduce la concretizarea obiectivelor identificate la nivelul Consiliului local al comunei Moieciu.

 

b) Scenariile tehnico-economice.

 

         Un sistem de canalizare reprezintă un ansamblu de construcţii şi instalaţii necesare pentru îndepărtarea apelor uzate de orice natură din centrele populate.Sistemul de canalizare a unui centru populat, cuprinde ca părţi componente, construcţii şi instalaţii pentru :

-         colectarea apelor uzate ;

-         transportul apelor uzate ;

-         staţii de pompare ;

-         staţii de tratare.  

Aceste componente sunt interdependente având în vedere satisfacerea confortului igienic şi a sănătăţii populaţiei. Funcţie de factori geografici, mărimea localităţii sau a localităţilor, situaţia economică, etc se stabileşte schema sistemului de canalizare a centrului populat.La alegerea schemei de canalizare s-a examinat, în mod special :

o   posibilitatea de evacuare a apelor uzate pe drumul cel mai scurt spre staţia de tratare, în scopul reducerii secţiunii conductelor ;

o   posibilitatea evacuării gravitaţionale a apelor de canalizare ;

o   adoptarea unei adâncimi minime de pozare a conductelor, în funcţie de cotele obligatorii ale obiectelor ce se canalizează, de adâncimile minime de îngheţ şi de condiţiile de rezistenţă ale conductelor ;

o   reducerea secţiunilor şi lungimilor canalelor de ape meteorice pe străzile unde se pot evacua aceste ape prin rigole ;

o   posibilităţile de extindere a canalizării peste limitele cunoscute în momentul proiectului ;

o   posibilitatea de realizare a unei etanşeităţi cât mai bune a reţelei de canalizare ;

o   asigurarea, în condiţiile cele mai avantajoase, a calităţii apei evacuate în mediul acvatic, conform NTPA -001/2005 şi NTPA – 002/2005. 

 

În cazul proiectului nostru de canalizare, având în vedere că apele meteorice pot fi evacuate prin rigole existente şi care sunt întreţinute foarte bine, s-a adoptat un sistem de canalizare separativ.

 

În stabilirea scenariilor tehnico – economice s-a ţinut seama de faptul că cea mai mare pondere din punct de vedere a investiţiei este cuprinsă de reţeua de canalizare.Executarea reţelei de canalizare reprezintă una din operaţiile dificile din cadrul construcţiilor edilitare, necesitând volume mari de lucrări, a căror realizare angajează importante cantităţi de materiale şi forţă de muncă cu calificare deosebită.

In acest sens, pentru reţeaua de canalizare se propun două scenarii :    

o   Varianta 1 : realizarea reţelei de canalizare cu tuburi din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-KG) ;

o   Varianta 2 : realizarea reţelei de canalizare cu tuburi din poliester armat cu fibră de sticlă şi inserţie de nisip (PAFSIN)

 

Metodologie

 

Evaluarea multicriterială, o metodologie cunoscută şi utilizată în lume în procesul de luare a deciziilor, constă în două părţi diferite : o evaluare obiectivă şi una subiectivă.În particular, pentru acest proiect, proiectantul a ales să evalueze într-o primă etapă mai mulţi parametri tehnici, economici, de mediu, acordându-se un scor de la 10 la 1, pentru cea mai bună opţiune, respectiv cea mai defavorabilă interpolând scorul între aceste două valori.

A doua fază introduce factorul de greutate de la 5 la 1, care se adresează importanţei unor factori în detrimentul altora.

 

Analiza multicriterială

 

Parametrii semnificativi, care pot influenţa procesul de luare a deciziei pentru realizarea reţelei de canalizare, sunt prezentaţi şi notaţi în tabelul următor :

 

Tabel 1. Scoruri acordate diferiţilor factori tehnici, de mediu,  pentru cele două scenarii

Parametri

Varianta 1

Conducte PVC-KG

Varianta 2

Conducte  PAFSIN

Lungime reţele

7585 m

7585 m PAFSIN

scor

10

10

Lungime standard conducte

Ţeava 1,2 sau 5m

Ţeavă 6 m

scor

10

9

Diametre de livrare

110 mm÷500 mm

≥ 150 mm

scor

10

8

Modalitate de îmbinare

Inel de etanşare gata montat

Inel de cuplare, greoaie

scor

10

8

Acceptabilitate socială

Foarte bună

Foarte bună

scor

10

10

Conformitate cu Directivele CE

Conformă

Conformă

scor

10

10

Investiţii

2.494.520 RON

3.153.650 RON

scor

10

9

 

         Din punct de vedere tehnic, conductele de PVC-KG prezintă următoarele avantaje :

o   rezistenţă mecanică ridicată ;

o   rezistenţă chimică mare la agenţi corozivi ;

o   rezistenţă electrochimică ridicată ;

o   greutate specifică redusă – costuri mici de manipulare şi transport;

o   exploatare avantajoasă (rata defecţiunilor redusă);

o   durata de serviciu ridicată – garanţie 50 ani în condiţii de montare şi exploatare corecte ;

o   rugozitatea pereţilor redusă şi constantă în timp ;

o   tehnologie relativ simplă de montaj ;

o   productivitate mare de montaj, cu consum redus de forţă de muncă.

 

         Deoarece unii parametrii au o importanţă mai mare decât a altora, este desemnat un factor de greutate pentru fiecare parametru, după cum urmează :

·        Factor – 3, pentru element IMPORTANT ;

·        Factor – 2, pentru element SEMNIFICATIV ;

·        Factor – 1, pentru element de IMPORTANTA MICA. 

 

Tabel 2. Factori de importanţă  pentru cele două scenarii

Parametri

Factor de greutate

Varianta 1

Conducte PVC-KG

Varianta 2

Conducte PAFSIN

Lungime reţele

1

10

10

Lungime standard conducte

2

20

18

Diametre de livrare

2

20

16

Modalitate de îmbinare

2

20

16

Acceptabilitate socială

2

20

20

Conformitate cu Directivele CE

3

30

30

Investiţii

3

30

27

TOTAL

 

150 puncte

137 puncte

 

Ca rezultat al acestei etape a analizei multicriteriale se obsevă că Varianta 1 care reprezintă realizarea reţelei de canalizare ape uzate cu conducte PVC-KG, devansează Varianta 2.

 

Recomandare   Varianta 1 : conducte PVC – KG.

         Ca rezultat final recomandarea proiectantului este : Varianta 1 - realizarea reţelei de canalizare ape uzate cu tuburi PVC - KG – soluţie mai eficientă din punct de vedere tehnico-economic.

 

 

c) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică

 

         Având în vedere că satele Moieciu de jos şi Cheia vor avea sisteme de alimentare cu apă şi canalizare (inclusiv staţia de epurare) prevăzute în master planul regional, prezentul proiect tratează numai reţeaua de canalizare ape uzate menajere din localitatea Moieciu de sus.

Sistemul de canalizare propus – separativ.

 

1.Reţeaua de canalizare

 

         Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime de 7585 m  şi se va realiza din tuburi PVC-KG cu diametrul de 250mm pozate pe un strat de nisip bine compactat de 10cm.În jurul tubului pe o înălţime de 0,3 se va prevedea o umplutură de nisip, apoi umplutură din pământ sortat.Compactarea umpluturii se va face manual pînă la 1m deasupra generatoarei superioare a tubului, iar apoi se va realiza o compactare mecanică.

Debitele de dimensionare a sistemului de canalizare s-au calculat înmulţind debitul cerinţei de apă cu 0,80.

Quz zi max = 530,04 mc/zi x 0,80Quz zi max = 424,03 mc/zi  4,90 l/s  (5,00 l/s)

Quz or max = 48,54 mc/h x 0,80 Quz or max = 38,83 mc/h  10,78 l/s (11,00 l/s)

 

Pe diametre lungimile sunt următoarele:

 

Material şi diametre

(mm)

Lungimi

(m)

PVC-KG  250 x 6,1 

7585

TOTAL

7585

 

 

         Săpătura se va face în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi, 70% mecanic, 30% manual, având o lăţime de 1,30m pentru adîncimi pînă la 3,0m şi 1,40m pentru adîncimi peste 3,0m.

         Pe traseul canalizării s-au prevăzut cămine de vizitare amplasate la maxim 60m distanţă între ele în aliniament, la schimbări de pantă şi direcţie, echipate cu capace carosabile tip IV.Numărul căminelor amplasate pe reţea este de 128 bucăţi.

Căminele de vizitare permit accesul în canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.

         Căminele de vizitare sunt realizate din tuburi de beton (beton Bc15 (C12/15)) cu diametru de 80 cm pentru coşul de acces si diametru de 100 cm pentru camera de lucru.

         Camera de lucru trebuie să aibă înălţimea minimă de 1,80m.Legătura dintre coşul de acces şi camera de lucru se va face printr-o piesă tronconică din beton.Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment M 100 şi rostuire în interiorul căminelor de vizitare.

         În cazul în care înălţimea camerei de lucru este sub 2,00 m se poate renunţa la aceasta.

         Pereţii interiori ai căminelor de vizitare vor fi protejaţi împotriva coroziunii prin rostuire.Fundul căminelor va fi tencuit va fi tencuit şi sclivisit cu mortar de ciment M100.

         Fundaţia căminelor de vizitare va fi realizată din beton simplu Bc10(C8/10) şi va avea lăţimea de 1,50 m, iar înălţimea funcţie de dimensiunea canalului colector. 

         Accesul în cămine se va face pe treptele de acces montate din 30 în 30 cm.Treptele vor fi confecţionate din oţel beton Ø20 mm protejat împotriva coroziunii prin vopsire cu minium de plumb.Treptele vor fi dispuse pe două rânduri (aşezate alternativ) la distanţa de 5 cm.Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestora.

 

Verificări la etanşeitate.  

 

         Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor, ţinând seama de condiţiile de exploatare ale acestora.

         Probele de etanşeitate se vor efectua pe porţiuni de canal cuprinse între două cămine, înaintea astupării şanţurilor.Pentru efectuarea probei, extremităţile se închid cu capace metalice etanşate cu garnituri de cauciuc.Umplerea cu apă a canalului se face prin extremitatea aval a tronsonului.

         Proba de etanşeitate durează 15 minute şi se face prin punerea sub presiune a canalului (la cota superioară a căminului aval).În timpul probei se cercetează îmbinările şi dacă se constată exfiltraţii de apă peste limitele admise, se reface etanşarea şi se reia proba.

         Rezultatele probei de etanşare se consemnează într-un proces verbal de probe semnat şi de delegatul beneficiarului.

         Nu se vor efectua probe de etanşeitate la temperaturi sub 0oC.     

 

         Apa uzată menajeră colectată de reţeaua de canalizare va fi transportată gravitaţional şi prin pompare până la staţia de epurare.

 

3. Date tehnice ale investitiei

 

a) Zona şi amplasamentul

 

Comuna Moieciu se află pe una din cele mai vechi căi de acces între cele două provincii româneşti: Ardealul şi Ţara Românească, urmând Depresiunea Ţării Bârsei cu Rucăr - Dragoslavele.

         Datorită condiţiilor naturale ale reliefului, satele comunei cu o structură risipită în teritoriu ( alături de satele comunelor Bran şi Fundata) reprezintă o unitate distinctă în cadrul judeţului.

         Satele comunei Moieciu sunt aşezate pe ambele părţi ale culoarului Branului DN 73, beneficiind direct de acest culoar satul reşedinţă de comună Moieciu de Jos şi satul Drumul Carului.

         O caracteristică esenţială a tuturor satelor comunei Moieciu constă în structura lor specifică aşezărilor de munte cu o tipografie în care majoritatea gospodăriilor sunt risipite pe aproape întreg teritoriu administrativ.

         Oarecare concentraţi se constată, în fiecare sat, în zonele centrale ale acestora, pe arterele principale de acces unde sunt concentrate şi dotările social-culturale.

Relieful

Comuna Moieciu este situată în bazinul ce se desfăşoară între masivele Bucegi şi Piatra Craiului, la contactul geologic între Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Orientali.

         Cadrul natural prezintă particularităţi deosebite, datorită îmbinării armonioase a diferitelor forme de relief (munte înalt, platforma vălurită de-a lungul râurilor şi văilor ce străbat terenul frământat şi modelat de o reţea hidrografică bogată) toate acestea creând un valoros potenţial economic şi turistic.

         Teritoriul administrativ al comunei cuprinde culmile joase din zona localităţilor Moieciu de Jos, Cheia, Moieciu de Sus, cu înălţimi cuprinse între 800-2100 m (Drumu Carului, Măgura, Peştera), înglobând inclusiv înălţimi de 2238 m (Vârful Piatra Craiului), 1887 (în Bucegi).

 

 

 

Date hidrologice

         Apele de suprafaţă, din perimetrul comunei Moieciu sunt drenate în cea mai mare parte de văile Sbârcioarei şi Moieciului. Direcţia de curgere a lor se suprapune înclinării generale a platformei Branului - dinspre sud spre nord. Alimentarea reţelei hidrografice este pluvio-nivală, creşterile cele mai mari ale scurgeri având loc în perioada aprilie-iunie, când se suprapune maximul anual de precipitaţii cu perioada de topire a zăpezilor. În această perioadă nivelul pânzei de apă şesurile aluvionare se apropie de suprafaţa terenlui natural, albiile majore ale cursurilor de apă de pe teritoriul comunei Moieciu fiind pe alocuri inundate.

         Versanţii puternic înclinaţi (peste 150) sunt caracterizaţi prin şiroire excesivă şi torenţialitate puternică.

         Apa subterană apare sub formă de infiltraţii de pantă după perioade cu exces de umiditate. Acestea se scurg spre baza versantului pe suprafaţa terenurilor cu permeabilitate scăzută.

 

Clima

         Având în vedere altitudinea şi poziţia teritoriului, comuna Moieciu (cu cele şase sate componente) se încadrează în climatul de munte caracterizat prin temperaturi medii anuale de 40C şi amplitudine anuală de 17-190C.

         Vânturile reprezintă un element climatic de o evidentă permanenţă. Culoarul Bran - Rucăr aflat între doi masivi muntoşi determină o scurgere a maselor de aer de pe versanţi. Astfel pantele periferice ale Bucegilor, ce coboară spre vest, sunt supuse intens insolaţiei, precipitaţiilor şi vânturilor.

         Cantitatea de precipitaţii ce cade în cursul unui an este de medie de 900 mm din care cca. 20 % sub formă de zăpadă.

 

Comuna Moieciu este alcătuită din şase localităţi componente: Moieciu de Jos, reşedinţă de comună şi Cheia, Drumul Carului, Măgura, Moieciu de Sus şi Peştera - localităţi componente.

         Comuna Moieciu, situată în partea sudică a judeţului, se învecinează în sud-est cu judeţul Dâmboviţa, în est cu teritoriul comunei Bran, în nord-nord vest cu teritoriul oraşului Zărneştui, iar în vest-sud vest cu teritoriul comunei Fundata.

         Teritoriul administrativ estestrăbătut de drumul naţional DN 73, unul din căile de acces spre zona sudică a ţării, asigurând în acelaşi timp şi o legătură rutieră accesibilă cu reşedinţa de judeţ (municipiul Braşov) sau alte localităţi din Ţara Bârsei.

Legătura rutieră între localităţile comunei se face pe drumurile:

-        DC 53 care leagă satul Moieciu de Jos cu satele Cheia cu Moieciu de Sus.

-        DC 56 care face legătura dintre satele Moieciu de Jos şi Peştera.

-        DC 57 care leagă satele Peştera şi Măgura de oraşul Zărneşti.

-        DN 73 care străbate teritoriul administrativ de la vest spre est, făcând legătura între satele Moieciu de Jos şi Drumu Carului.

 

Adâncimea de îngheţ

         Adâncimea maximă de îngheţ a terenului natural şi perimetrul comunei Moieciu conform STAS 6054-77 este de 1,10 m. Adâncimile de fundare ale construcţiilor trebuie să depăşească această cotă, deoarece datorită fenomenului îngheţ-dezgheţ terenul se degradează micşorându-şi considerabil capacitatea portantă.

         Atunci când terenul de fundare este constituit din roci stâncoase, adâncimea minimă de fundare va fi de 0,30 - 0,40 m.

Conform normativului P100-92 privind proiectarea antiseismică a construcţiilor, comuna Moieciu se încadrează în zona seismică de calcul “D” caracterizată prin coeficientul Ks = 0,16. din punct de vedere la perioadelor colţ Tc = 1,0 sec.

Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare realizate în mediu rural, se încadrează conform STAS 4273, în categoria 4 şi în clasa de importanţă IV. Aceste lucrări sunt de importanţă normală conform HG nr.766/1997.

 

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 

Terenurile pe care se amplasează obiectele investiţiei aparţin domeniului public al comunei Moieciu - conform inventarului domeniului public. 

                  

         c) Situaţia ocupărilor definitive de teren

Bilanţul suprafeţelor de teren ocupate definitive şi temporar:

                           

   Terenuri ocupate temporar:

         c.1) Traseu reţea canalizare: 7585 m x 2,00m = 15170 mp;

 

d) Studii de teren

        

         1. Studii topografice

         Ridicările topo au fost realizate cu staţia din dotare tip TC Leica 705 cu precizie de 10”.

 

         2. Studii geotehnice

Dupa cerintele beneficiarului prezenta documentatie are ca scop determinarea urmatoarelor conditii geologice:

 -stabilirea conditiilor generale geomorfologice. 

 -incadrarea perimetrului din punct de vedere climatic si al gradului de seismicitate,

 -determinarea naturii litologice a stratelor geologice si de umplutura artificiala,

 -aprecierea parametrilor fizico-mecanici a pamanturilor investigate,

 -determinarea nivelului apelor subterane,

       -semnalarea unor eventuale conditii naturale mai speciale care s-ar putea                                         intalni in timpul executarii lucrarilor si care ar putea avea influenta negativa asupra stabilitatii terenului si sigurantei in exploatare.

 

Stabilirea categoriei geotehnice conform indicativ GT035/2002  

     Clasificarea dupa:                                                          Punctaj

1.       Tipul terenului

                             -terenuri bune                                                        2

2.       Apa subterana:

                      - fara epuismente                                                   1

3.       Clasa de importanta ( conf.HG766/1997)

                          -constructie obisnuita ( III)                                      3

4.       Vecinatati:

                     -risc inexistent                                                        1

5.       Seismic:

                     - zona ,,D”                                                              1

 

                                                                        Total punctaj       8

-   Conform  punctajului:

   Categoria geotehnica este:       1 ( cu risc geotehnic redus)

 

Geomorfologic suprafata care face obiectul acestui studiu este terasamentul drumului principal al satului Moieciu, aflat pe terasa Râului Turcu,  la citiva metri de acesta. Terasa raului se deschide pe o largime de maxim 200m. .Limitele teraselor sunt trasate de colinele piemontului M-tilor Bucegi cu pante de pana la 45 grade inierbate in cea mai mare parte. Suprafata are o usoara inclinata cu cadere generala Nordica (~4 grade)

-Litologie

Pe un fundament detritic cristalin ce apare  in albia raului au fost depuse formatiuni sedimentare -depozite de terasa - formate din bolovanisuri si pietrisuri de provenienta cristalina si sedimentara (calcare) cu umplutura  de pamanturi argiloase,  nisipoase. Peste acestea s-a format un strat de sol vegetal pe margine apei si s-a realizat umplutura controlata de terasament a drumului. Aceste formatiuni sunt compactizate,stabilizate.

           -Stratificatia formatiunilor de suprafata este masiva si se observa o sortare a elementelor detritice pe verticala (dimensiunile cresc odata cu      adancimea).Grosimea depozitelor are dimensiuni metrice.

Nivelul hidrostatic este controlat de nivelul apei raului,acesta aflinduse 40% pe marginea drumului. A fost intilnit in sondaje la adincimi  minima de 1,2m.   

Conform STAS 6054-77, adancimea de inghet este de 1,1 m.

 

În urma efectuarii sondajelor prin santuri pe amplasament s-au intalnit urmatoarele formatiuni geologice:

     Orizont A : 0,00-0,15m umplutura controlata de piatra sparta  si asfalt .

     Orizont B : 0,15-1,00 (uneori 0,50)m bolovanisuri, pietrisuri si nisipuri de provenienta cristalina cu umplutura de pamanturi nisipoase.

     Orizont C :  0,50- 1,00m argile nisipoase

 

  Strat

   Nr

Descriere litologica

Grosime

strat (cm)

NH

(-m)

obs

1

Piatra sparta si prundis de provenienta calcaroasa.

20

1,50

Ne aflam pe malul stang al afluentului

2

Bolovvanis, pietris,nisip si pamanturi brune , slab argiloase  ( depozite de terasa)

140

 

Concluzii:

Terenul amplasamentului este stabil si bun pentru construire, stabil din

punct de vedere gravitaţional..

     Presiunea conventionala a terenului  conform STAS3300/2/85 este:

                            Orizont (B)    Pconv = 350-450kPa

                            Orizont (C)     Pconv = 250-800kPa

 

e) Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de

   investiţii

 

e.1.Reţeaua de canalizare

 

         Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime de 7585 m  şi se va realiza din tuburi PVC-KG cu diametrul de 250mm pozate pe un strat de nisip bine compactat de 10cm.În jurul tubului pe o înălţime de 0,3 se va prevedea o umplutură de nisip, apoi umplutură din pământ sortat.Compactarea umpluturii se va face manual pînă la 1m deasupra generatoarei superioare a tubului, iar apoi se va realiza o compactare mecanică.

 

Pe diametre lungimile sunt următoarele:

 

Material şi diametre

(mm)

Lungimi

(m)

PVC-KG  250 x 6,1 

7585

TOTAL

7585

 

 

         Săpătura se va face în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi, 70% mecanic, 30% manual, având o lăţime de 1,30m pentru adîncimi pînă la 3,0m şi 1,40m pentru adîncimi peste 3,0m.

         Pe traseul canalizării s-au prevăzut cămine de vizitare amplasate la maxim 60m distanţă între ele în aliniament, la schimbări de pantă şi direcţie, echipate cu capace carosabile tip IV.Numărul căminelor amplasate pe reţea este de 128 bucăţi.

Căminele de vizitare permit accesul în canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.

         Căminele de vizitare sunt realizate din tuburi de beton (beton Bc15 (C12/15)) cu diametru de 80 cm pentru coşul de acces si diametru de 100 cm pentru camera de lucru.

         Camera de lucru trebuie să aibă înălţimea minimă de 1,80m.Legătura dintre coşul de acces şi camera de lucru se va face printr-o piesă tronconică din beton.Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment M 100 şi rostuire în interiorul căminelor de vizitare.

         În cazul în care înălţimea camerei de lucru este sub 2,00 m se poate renunţa la aceasta.

         Pereţii interiori ai căminelor de vizitare vor fi protejaţi împotriva coroziunii prin rostuire.Fundul căminelor va fi tencuit va fi tencuit şi sclivisit cu mortar de ciment M100.

         Fundaţia căminelor de vizitare va fi realizată din beton simplu Bc10(C8/10) şi va avea lăţimea de 1,50 m, iar înălţimea funcţie de dimensiunea canalului colector. 

         Accesul în cămine se va face pe treptele de acces montate din 30 în 30 cm.Treptele vor fi confecţionate din oţel beton Ø20 mm protejat împotriva coroziunii prin vopsire cu minium de plumb.Treptele vor fi dispuse pe două rânduri (aşezate alternativ) la distanţa de 5 cm.Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestora.

 

f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

În prezent comuna Moieciu nu deţine nici un sistem de infrastructură edilitară cum ar fi alimentare cu apă şi canalizare.

 

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 

Obiectivul general al proiectului este în concordanţă cu obiectivul fundamental al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă – Creşterea bunăstării şi prosperităţii individuale şi a ansamblului social la nivel naţional, urmărind o dezvoltare economică în limitele de suport ale Capitalului Natural, într-un mod care să garanteze şi calitatea vieţii generaţiilor viitoare “

 

         Noua dimensiune europeană impune, ca o condiţie cheie pentru România, o calitate mai bună a mediului înconjurător.Deşi s-au înregistrat progrese semnificative, în continuare sunt necesare numeroase eforturi şi resurse pentru a atinge standardele Uniunii Europene.

         Prin lucrările prevăzute pentru realizarea reţelei de canalizare nu este afectat mediul înconjurător, activităţile nu constituie surse de poluare a apei, aerului şi solului şi nu sunt generatoare de noxe. Sursele de zgomot sunt vocea umana şi activităţile specifice, nefiind necesare amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor.Deşeurile rezultate din activităţile specifice sunt de tip menajer, modul de gospodărire a acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

După terminarea lucrărilor se vor evacua toate materialele rămase, se vor dezafecta terenurile şi platformele de lucru ocupate de constructor.

În urma celor prezentate anterior putem afirma că în cazul investiţiilor în vederea realizării infrastructurii de apă impactul asupra mediului este nesemnificativ.

 

4. Durata de realizare şi etapele principale ; graficul de realizare a investiţiei

 

Graficul de realizare a investiţiei a fost realizat pentru varianta tehnico-economică cea mai eficientă prezentată la cap. 2.b "Scenarii tehnico – economice" şi anume varianta 1 – realizarea reţelei de canalizare ape uzate cu tuburi PVC-KG.


 

(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

 

         1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general şi devizele pe obiect pentru obiectivul de investiţii

"Reţea canalizare localitatea Moieciu de Sus, comuna Moieciu, judeţul Brasov", s-a elaborat conform metodologiei prevăzute în Hotărârea 28/2008.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute pentru reţeaua de canalizare a localităţii Moieciu de sus au stat devizele pe obiect, evaluările cantităţilor de lucrări şi a preţurilor unitare precum şi estimările pe bază de deviz financiar a cotelor de cheltuieli aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

·        Devizul general, conform H.G. 28/2008 – varianta 1 şi varianta II;

·        Devize pe obiecte – varianta 1 şi varianta II;

·        Evaluările cantităţilor – varianta 1 şi varianta II;

·        Devize financiare.

Pentru estimarea cheltuielilor s-a folosit baza de date a proiectantului.

Evaluările cantităţilor şi devizele pe obiecte pentru varianta II s-au calculat doar pentru Obiectul 1 – Reţea canalizare menajeră, obiect ce a fost analizat în cele două scenarii.

Varianta 1, constând în realizarea unei reţele din tuburi din PVC-KG este mai eficientă din punct de vedere tehnico-economic, acesta fiind şi motivul alegerii acestei variante. Conform devizelor generale şi pe obiecte ataşate la prezentul Studiu de fezabilitate, diferenţa de preţ între cele două variante  şi durabilitatea tuburilor din PVC-KG , nu justifică alegerea variantei II.

 

Costurile estimative în devizele pe obiect, precum şi în devizul general, sunt exprimate în mii lei (RON) şi mii Euro, inclusiv TVA. S-a considerat o rată de schimb de 4,2750 lei (RON) la 1Euro, conform info-euro Banca Centrala Europeană pentru ziua de 26.10.2010.

 

Valoarea totală a investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, întocmit conform prevederilor HG. 28/2008 este anexată la proiect.

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, pentru

 "Reţea canalizare "              = 3.089,584 mii lei / 722,707 mii € (euro)

   din care C+M                      = 2.502,419 mii lei / 585,361 mii € (euro)

Valoarea totală a investiţiei fără TVA, pentru

 "Reţea canalizare "              = 2491,60 mii lei / 582,830 mii € (euro)

   din care C+M                      = 2018,08 mii lei / 472,065 mii € (euro)


  

2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

 

Eşalonarea costurilor investiţiei a fost realizată pentru varianta tehnico-economică cea mai eficientă prezentată la cap. 2.b "Scenarii tehnico – economice" şi în conformitate cu graficul de realizare a investiţiei.

 

(4) ANALIZA COST – BENEFICIU

 

1.     Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea

     perioadei de referinţă

 

Investitia selectată ca prioritară de către cetăţenii comunei Moieciu, judetul Braşov, precum şi de către aparatul executiv si legislativ al comunei este reprezentată de Reţeaua de canalizare.

Ordonatorul principal (proprietarul investitiei) este Comuna Moieciu, judetul Braşov, iar fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute prin accesarea unei finantari nerambursabile în cadrul “Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare” derulat prin Administratia Fondului pentru Mediu.

Justificarea identificarii acestui proiect ca urgent si prioritar pentru comuna Moieciu, rezidă din efectele negative induse de lipsa unei retele de apa si a unui sistem de canalizare, precum:

-         lipsa de interes din partea unor investitori de calibru in dezvoltarea activitatii economice in zona

-         desfasurarea cu greutate a invatamantului, educatiei, generand in foarte multe situatii abandonul scolar si nonfrecventa la cursuri

-         lipsa de interes in stabilirea in comuna a personalului didactic, medical etc.

-         asigurarea medicala si veterinara se desfasoara cu greutate;

-         neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili si a construi locuinte

-         asigurarea unor conditii minime pentru sanatatea, confortul si igiena oamenilor.

 

         Identificarea investiţiei – 1 sistem de canalizare apă uzată menajeră, conţinând:

§  Reţea canalizare ape uzate menajere:        7585 m;

 

 

 

Perioada de referinţă reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri – beneficii.

 

        

Sector

Interval de referinţă

Apă şi mediu

20

Drumuri

10

Alte investitii in infrastructura

20

 

         Pentru proiectul "Reţea canalizare localitatea Moieciu de sus, comuna Moieciu, judeţul Braşov", perioada de referinţă luată în considerare, ţinând cont de faptul că proiectul este unul de apă şi mediu, este de 20 ani.    

 

         Definirea obiectivelor

         Obiectivul general socio-economic al proiectului

         Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei din comunitatea rurala Moieciu de sus - premisa pentru realizarea  unei dezvoltari durabile a comunitatii.

         Obiectivul specific socio-economic al proiectului

         Un numar de 1141 locuitori ai localităţii Moieciu de sus, judetul Braşov, beneficiaza de o infrastructura moderna (7585 m retea canalizare ) după implementarea investitiei.

 

Obiectivul operational al investitiei

Intr-o perioada de 16 luni sa se realizeze 7585 m retea canalizare ape menajere.

Obiectivele propuse prin prezentul proiect contribuie la atingerea:

-         obiectivului general, specific si obiectivelor operationale ale “Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare” derulat prin Administratia Fondului pentru Mediu.

-         planului de investitii al comunei Moieciu.

 


2. Analiza opţiunilor

         Pentru realizarea reţelei de canalizare a localităţii Moieciu de sus sunt studiate 3 variante:

§  Varianta 1 – fără accesarea fondurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu sau alte surse, decat cele locale.

Această variantă nu corespunde cu strategia judeţeană de mediu şi cu aspectele juridice, tehnice şi economice ce derivă din directivele UE care se implementează în ţara noastră post aderare.

§  Varianta 2realizarea reţelei de canalizare cu tuburi din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-KG) ;

§  Varianta 3realizarea reţelei de canalizare cu tuburi din poliester armat cu fibră de sticlă şi inserţie de nisip (PAFSIN)

 

         Se consideră Varianta 3 – varianta cu investiţie maximă, iar Varianta 2 – varianta cu investiţie medie.

 

         Obiectivele Studiului de fezabilitate

         Obiectivul general al proiectului este "Dezvoltarea şi implementarea politicilor de gospodărire a apelor uzate în vederea protejării mediului în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare".

         Obiectivul specific al acestui proiect este realizarea unui sistem de canalizare în comuna Moieciu, care răspunde următoarelor cerinţe:

§  Asigură implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;

§  Promovează îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de canalizare la standardele de calitate cerute;

§  Reduce poluarea cursurilor de apă şi a apei subterane, prin facilitarea accesulu populaţiei la sistemele publice de canalizare;

§  Contribuie la conştientizarea cetăţenilor în domeniul protecţiei mediului.

 

         Criteriile de evaluare a variantelor sunt legate de obiectivele proiectului şi se referă la:

§  Fezabilitatea tehnică;

§  Performanţa/eficienţa operaţională;

§  Conformitatea cu reglementările în vigoare;

§  Obiectivele de mediu;

§  Obiectivele sociale;

§  Obiectivele financiare.

 

 

 

Fezabilitatea tehnică este urmărită din următoarele puncte de vedere:

o   rezistenţă mecanică ridicată ;

o   rezistenţă chimică mare la agenţi corozivi ;

o   rezistenţă electrochimică ridicată ;

o   greutate specifică redusă – costuri mici de manipulare şi transport;

o   exploatare avantajoasă (rata defecţiunilor redusă);

o   durata de serviciu ridicată – garanţie 50 ani în condiţii de montare şi exploatare corecte ;

o   rugozitatea pereţilor redusă şi constantă în timp ;

o   tehnologie relativ simplă de montaj ;

o   productivitate mare de montaj, cu consum redus de forţă de muncă.

 

S-a optat pentru evaluarea multicriterială a alternativelor în vederea alegerii variantei optime de investiţie pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă.

 

Tabel 7. Evaluarea variantelor identificate

Criteriu

Factor de importanţă*

Varianta 1

Fără accesarea fondurilor UE

Varianta 2

Conducte

PVC-KG

Varianta 3

Conducte PAFSIN

 

 

scor

punctaj

scor

punctaj

scor

punctaj

Lungime reţea

1

0

0

10

10

10

10

Lungime standard cond

2

0

0

10

20

9

18

Diametre de livrare

2

0

0

10

20

8

16

Mod de îmbinare cond

2

0

0

10

20

8

16

Acceptabilitate socială

2

 

 

10

20

10

20

Conformitate cu Directivele CE

3

0

0

10

30

10

30

Investiţii

3

 

 

10

30

9

27

TOTAL

 

0

0

 

150

 

137

*)Factor – 3, pentru element IMPORTANT ;

   Factor – 2, pentru element SEMNIFICATIV ;

   Factor – 1, pentru element de IMPORTANTA MICA. 

 

         În concluzie, conform punctajului mediu calculat varianta 2 (150 pct.) este cea considerată optimă pentru realizarea reţelei de canalizare.

 

 

Ca urmare a analizei multicriteriale a variantelor studiate, se recomandă ca soluţie optimă pentru realizarea reţelei de canalizare  a localităţii Moieciu de sus, Varianta 2 – realizare reţea canalizare cu tuburi din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-KG) ;

 

 

 

 

3. Analiza financiară

 

 

         4. Analiza economică – nu este cazul, nefiind o investiţie publică majoră.

 

 

         5. Analiza de senzitivitate

 

         Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilităţii proiectului investiţional.

         Instabilitatea mediului economic caracteristic României presupune existenţa unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai puţin probabil pot influenţa performanţa previzionată a proiectului.Aceşti factori de risc se pot încadra în două categorii:

Ø   categorie care poate influenţa costurile de investiţie;

Ø   categorie care poate influenţa elementele cash-flow-ului previzionat;

 

Metodologia abordată se bazează pe:

Ø   analiza senzitivităţii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

Ø   calcularea valorii aşteptate a indicatorilor de performanţă ai proiectului.

 

Scopul analizei de senzitivitate este:

Ø   identificarea variabilelor critice ale proiectului, adică a acelor variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilităţii sale.Variabilele critice sunt considerate acei parametrii pentru care o variaţie de 1% provoacă creşterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5%  a valorii actuale nete;

Ø   evaluarea generală a robusteţii şi eficienţei proiectului;

Ø   aprecierea gradului de risc: cu cât numărul de variabile critice este mai mare, cu atât proiectul este mai riscant;

Ø   sugerează măsurile care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului.

 

 

Indicatorii luaţi în calcul pentru analiza senzitivităţii sunt:

§   rata internă de Rentabilitate (IRR);

§   valoarea netă actualizată (NPV).

 

În principiu, analiza constă în calcularea pentru fiecare variabilă a următorilor indicatori:

 

Ø Indicele de senzitivitate (IS), după formula:

 

IS =

în care:

         P – parametrul studiat (NPV sau IRR);

         V – variabila;

         Indicele 1 – reprezintă valori modificate;

         Indicele 0 – reprezintă valori iniţiale.

 

         Indicele de senzitivitate este de fapt un coeficient de elasticitate care ne arată cu câte procente se modifică parametrul studiat în cazul modificării cu un procent a variabilei.Dacă acest indice este mai mare decât 1, respectiva variabilă este purtătoare de risc.

 

Ø Indicele critic (switching value) – SV. Acest indice ne arată cu cât ar trebui să se modifice o variabilă pentru ca NPV-ul să ia valoarea “0” (altfel spus pentru ca proiectul să devină neviabil).

 

SV =  x 100

 

         O valoare mică a SV pentru o variabilă dată ne indică un risc legat de acea variabilă: o abatere mică de la valoarea medie pune în pericol rentabilitatea investiţiei.Cu cât indicele critic este mai mare cu atât riscurile sunt mai reduse.

 

Etapele analizei de senzitivitate sunt:

 

1.     Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influenţă importantă asupra rentabilităţii proiectului

 

 

Pentru analiza de faţă s-a luat în considerare următoarele variabile:

·        Volumul investiţiei;

·        Costurile cu apa.

 

2.     Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile

 

Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerată ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea medie stabilită în secţiunile anterioare (analiza financiară), abateri exprimate procentual.Aceste abateri sunt private dintr-o perspectivă pesimistă, urmând ca prin intermediul graficelor să se analizeze abaterile şi din perspectiva optimistă:

·        Pentru Volumul investiţiei, s-a estimat o creştere cu 10% faţă de nivelul estimat;

·        Pentru Costurile cu apa, s-a estimat o creştere cu 10% faţă de nivelul estimat;

 

3.     Recalcularea valorilor indicatorilor de performanţă în ipoteza realizării

               abaterilor prognozate

 

         În tabelul 8. sunt prezentate evoluţia indicatorilor în funcţie de modificările variabilelor:

       Tabel 8.

Analiza de senzitivitate

Variabilă

Modificare

(%)

NPV

IRR

(%)

IS pentru IRR

SV(%)

Valori iniţiale ale parametrilor

 

 

 

 

 

Volumul investiţiei

+10%

 

 

 

 

Costurile de apă

+10%

 

 

 

 

 

         Se va analiza influenţa separată a acestor variabile cheie asupra indicatorilor de performanţă ai proiectului.

 

         Din analiza influenţei separate asupra indicatorilor cheie de performanţă se deduc următoarele:

Ø   Proiectul prezintă o sensibilitate ridicată la creşterea volumului investiţiei cu 10%, respectiv indicele critic în valoare absolută este de 8%.Acest lucru presupune că o creştere cu 8% a volumului investiţiei peste nivelul estimat afectează rentabilitatea proiectului;

Ø   Proiectul prezintă o sensibilitate ridicată la creşterea costurilor cu apa cu 10%, respectiv indicele critic în valoare absolută este de 8%.Acest lucru presupune că la o creştere a cheltuielilor cu apa cu peste 8% proiectul nu mai este rentabil financiar.Mai mult, indicele de senzitivitate este mai mic decât -1, aşadar variabila Costurile cu apa este purtătoare de risc.

 

 

         6. Analiza de risc

 


 

(5) SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

 

         Din valoarea totală a investiţiei (fără TVA):      2491,60 mii lei,

 

Ø 95% - sume nerambursabile provenite prin Programul Administratie Fondului pentru Mediu :  2.367,020 mii lei;

Ø  5% - sume provenite din bugetul local:  722,564 mii lei.

 

 

 

(6) ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN

      REALIZAREA INVESTIŢIEI

 

1.     Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie – 40 persoane;

2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare – pentru o exploatare şi o întreţinere corectă a instalaţiilor din sistemul de canalizare sunt necesare 3 persoane (electromecanici). Aceştia vor fi angajaţii primăriei si vor fi instruiti asupra normelor si regulamentelor de protectie sanitara si protectie a muncii.

 

 

(7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

     INVESTIŢIEI

 

            1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:   

"Reţea canalizare "               = 3.089,584 mii lei / 722,707 mii € (euro)

   din care C+M                      = 2.502,419 mii lei / 585,361 mii € (euro)

Valoarea totală a investiţiei fără TVA, pentru

 "Reţea canalizare "              = 2491,60 mii lei / 582,830 mii € (euro)

   din care C+M                      = 2018,08 mii lei / 472,065 mii € (euro)

 

         Cursul de schimb luat în analiză este:

                        Cursul INFOEURO (BCE) din 26/0ctombrie/2010, 1Euro = 4,275 RON

        

2.Eşalonarea investiţiei

 

o   Anul  I:  1.533,072 mii lei;

o   Anul II:  1.556,512 mii lei

3.Durata de realizare: 16 luni (inclusiv elaborarea documentaţiei tehnice)

 

         4. Capacităţi

 

§  debit epurat                                                                 0,0 l/s

§  reţele canalizare ape uzate menajere                            7585 m

 

 

AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

 

1.     Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2.     Certificatul de Urbanism nr. 561  din 27/10/2008 ;

3.     Avize de principiu;

4.     Acordul de mediu;

5.     Alte avize şi acorduri de principiu specifice

 

 

Colectiv de elaborare:

                   Proiectant general:

S.C. VT CONSULTING GRUP SRL Bucureşti

Econ. Vasincu Procopie Ovidiu

 

Proiectant de specialitate:

S.C. AMO PROIECT S.R.L. Iaşi

                   ing. Adam Marius – şef proiect, cons. mediu

                   ing. Constantiniu Florin – tehnico-edilitare

                   ec. Iöhni Georgeta – analist economic

                   ing. Chelba Teofil – instalaţii electrice

 

                    

                    

Comments